โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ สำหรับนักเรียน นักศึกษา EchoVE

รายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม
โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ สำหรับนักเรียน นักศึกษา

v2

 

 

 

สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาในวันอบรม  วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

v1