การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นักเรียน/นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2-3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ระบบปกติ และระบบทวิภาคี

การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นักเรียน/นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2-3

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ระบบปกติ และระบบทวิภาคี

destfilename 0

destfilename 1

destfilename 2