การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นักเรียน/นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2-3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ระบบปกติ และระบบทวิภาคี

การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นักเรียน/นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2-3

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ระบบปกติ และระบบทวิภาคี

destfilename 0

destfilename 1

destfilename 2

ลงทะเบียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบปกติ

ลงทะเบียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระบบปกติ

destfilename

โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ สำหรับนักเรียน นักศึกษา EchoVE

รายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม
โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ สำหรับนักเรียน นักศึกษา

v2

 

 

 

สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาในวันอบรม  วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

v1